Listening 2 mins- My Korean Dinner – Asparagus (word learnt : 2)

露筍 lou6 seon2 – asparagus

好耐 hou2 noi6 – for a long time

All content :

呢啲係俾我食狗食既. This is for my dog (to eat)

我好耐冇煮餸. (I did not cook for long)

呢到有露筍, 呢到有雞, 仲有啲豬. (There are asparagus, some chicken and even pork)

今晚我想食飯. (Tonight, I want to eat rice)

我用飯煲煮飯. 煮豬肉. 煮雞肉. (lit : I use cooker to cook rice. cook pork, cook chicken)

好喇, 整好喇. 雞肉, 豬肉, kimchi, 露筍,飯. (ok, it is done. Chicken, pork, Kimchi)

Yale :

Only Text

呢啲係俾我食狗食既.
我好耐無煮餸.
呢到有露筍,
呢到有雞,
仲有啲豬.

今晚想食飯,
我想食飯.

我用飯煲煮飯.
煮豬肉.
煮雞肉.

好喇, 整好喇.
雞肉, 豬肉, kimchi, 露筍,飯.

Only JP

ni1 di1 hai6 bei2 ngo5 sik6 gau2 sik6 gei3.
ngo5 hou2 noi6 mou4 zyu2 sung3.
ni1 dou3/dou2 jau5 lou6 seon2,
ni1 dou3/dou2 jau5 gai1,
zung6 jau5 di1 zyu1.

gam1 maan5 soeng2 sik6 faan6.

ngo5 jung6 faan6 bou1 zyu2 faan6.
zyu2 zyu1 juk6.
zyu2 gai1 juk6.

hou2 laa3, zing2 hou2 laa3.
gai1 juk6, zyu1 juk6, kimchi, lou6 seon2, faan6.

Only Yale

nī dī haih béi ngóh sihk gáu sihk gei.
ngóh hóu noih mòuh jyú sung.
nī dou/dóu yáuh louh séun,
nī dou/dóu yáuh gāi,
juhng yáuh dī jyū.

gām máahn séung sihk faahn.

ngóh yuhng faahn bōu jyú faahn.
jyú jyū yuhk.
jyú gāi yuhk.

hóu la, jíng hóu la.
gāi yuhk, jyū yuhk, kimchi, louh séun, faahn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *